Quy định về hạn mức giao đất và điều kiện tách thửa ở Đắk Nông: Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định số 22/2021/QĐ-UBND. Nội dung quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Xem và tải file Quyết định 22/2021/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định mới bổ sung thêm quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, cụ thể:

Điều 5. Điều kiện thửa đất được phép tách thửa, hợp thửa

1. Thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

2. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định này phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Tiếp giáp với đường giao thông hiện có và đường giao thông này có thể hiện trên Giấy chứng nhận.

b) Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường giao thông mới hình thành sau thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì đường giao thông này phải phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đường giao thông này do Nhà nước và nhân dân cùng làm.

3. Trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hợp với thửa đất liền kề có cùng loại đất thì các thửa đất còn lại sau khi chia tách phải có diện tích, kích thước lớn hơn hoặc bằng diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại Điều 6 Quy định này.

4. Trường hợp hợp thửa của một phần thửa đất (hoặc thửa đất) với thửa đất liền kề có cùng loại đất đã có Giấy chứng nhận (nhưng chưa đảm bảo diện tích, kích thước quy định tại Điều 6 Quy định này) thì được thực hiện hợp thửa, kể cả trường hợp thửa đất mới sau khi hợp thửa có diện tích, kích thước nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại Điều 6 Quy định này.

Căn cứ theo Quyết định về hạn mức giao đất và điều kiện tách thửa ở Đắk Nông nêu trên, thì chúng ta cần nắm rõ nội dung sau đây về diện tích, kích thước tối thiểu sau khi tách thửa:

Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa tại Đắk Nông
Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa tại Đắk Nông

Nội dung nêu trên được căn cứ quy định tại Điều 6 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Điều kiện tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

a) Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 này.

b) Trường hợp đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa được thực hiện theo chủ trương đầu tư hoặc phương án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

Điều kiện tách thửa đối với thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở kết hợp với mục đích khác

Đất ở kết hợp với đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm,…), khi tách thửa phần đất ở của thửa đất mới hình thành và phần đất ở của thửa đất còn lại phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này (Điều 6), phần diện tích đất nông nghiệp được tách theo đất ở không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều này (Điều 6).

Nắm bắt về hạn mức giao đất và điều kiện tách thửa tỉnh Đắk Nông, công nhận quyền sử dụng đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giúp chúng ta chủ động trong giao dịch sang nhượng, đầu tư, phân lô bán nền.

Xem thêm: Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông

Vì sao người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2025

Follow Bất Động Sản Hà Đắk Nông để cập nhật nhanh thông tin những lô đất đẹp, phù hợp tài chính cá nhân, đầu tư sinh lời cao.

Liên kết: